Wsparcie FORMEDIS w zakresie wdrożenia założeń projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa


30 grudnia 2021 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa (tzw. „reforma szpitalnictwa').

Nowa ustawa ma określać między innymi: 

 • zasady oraz warunki oceny i kategoryzacji podmiotu szpitalnego;
 • zasady oraz warunki tworzenia przez podmiot szpitalny kategorii A albo B planu rozwojowego;
 • tryb postępowania naprawczo-rozwojowego podmiotu szpitalnego kategorii B, C albo D, w tym zasady oraz warunki tworzenia przez ten podmiot planu naprawczo-rozwojowego;
 • zasady funkcjonowania, organizację i zadania Agencji Rozwoju Szpitali;
 • wymagania związane ze stanowiskiem kierownika podmiotu szpitalnego.

FORMEDIS bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży ochrony zdrowia oraz wykorzystując wysokie kompetencje zawodowe całego Zespołu oferuje wsparcie Szpitali oraz Podmiotów Tworzących w dostosowaniu się do nadchodzących zmian.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z OFERTĄ

+ KALKULATOR KATEGORII PODMIOTÓW SZPITALNYCH +

Kategoryzacja Szpitali

Kalkulator pozwoli w prosty sposób określić, do której kategorii podmiotów szpitalnych (A, B, C, D) kwalifikuje się Szpital na bazie historycznych i bieżących wyników finansowych w świetle założeń projektu ustawy z dnia 29 grudnia 2021 r. o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. (kategoryzacja szpitali)

szpital kategorii A – podmiot szpitalny w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, który tworzy plan rozwojowy podmiotu szpitalnego kategorii A;

szpital kategorii B – podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań optymalizacyjnych, który tworzy plan rozwojowy podmiotu szpitalnego kategorii B albo w stosunku do którego prezes Agencji Rozwoju Szpitali (ARS) wszczyna postępowanie naprawczo-rozwojowe, na jego wniosek;

szpital kategorii C – podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, w stosunku do którego Prezes ARS wszczyna postępowanie naprawczo-rozwojowe;

szpital kategorii D – podmiot szpitalny wymagający pilnego wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, w stosunku do którego Prezes ARS wszczyna postępowanie naprawczo-rozwojowe oraz uzyskuje uprawnienie do powoływania i odwoływania kierownika tego podmiotu szpitalnego.

Pobierz darmowy KALKULATOR KATEGORII SZPITALA wraz z instrukcją obsługi zapisując się do naszego newslettera (po zapisie link do pobrania kalkulatora ważny przez 30 minut):

  kategoria podmiotu leczniczego / kategoria Szpitala  

  + AUDYT DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ SZPITALA  +

  FORMEDIS oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc w zakresie szczegółowej weryfikacji działalności podmiotów leczniczych. Gwarantujemy opracowanie, na bazie przeprowadzonego audytu operacyjnego, optymalnych rozwiązań, które pozwolą zrestrukturyzować działalność podmiotu leczniczego celem osiągania oczekiwanych wyników finansowych.

  W ramach audytu przeprowadzana jest analiza sytuacji ekonomicznej, organizacyjnej, kadrowej, współpracy z NFZ i inwestycyjnej podmiotu leczniczego celem określenia obszarów problematycznych i ryzykownych.

  Na bazie uzyskanych wniosków opracowywany jest plan naprawczo-rozwojowy lub plan rozwojowy Szpitala.

  czytaj więcej tutaj

  + OPRACOWANIE PLANU ROZWOJOWEGO / PLANU NAPRAWCZO-ROZWOJOWEGO SZPITALA +

  Celem opracowania planu rozwojowego / planu naprawczo-rozwojowego podmiotu leczniczego jest opracowanie optymalnego programu medycznego Szpitala oraz opracowanie zakresu działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych, pozwalających na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego oraz płynności finansowej w długoterminowym okresie.

  Plan rozwojowy / Plan naprawczo – rozwojowy Szpitala obejmuje:

  • opracowanie rekomendowanego programu medycznego podmiotu leczniczego;
  • rekomendacje w zakresie zalecanych działań restrukturyzacyjnych poprawiające sytuację finansowo – operacyjną podmiotu leczniczego opracowane na podstawie wniosków z prac audytorskich w obszarze operacyjnym, organizacyjnym, finansowym kadrowym, współpracy z NFZ oraz inwestycyjnym;
  • prognozy finansowe wynikające z wdrożenia rekomendowanych działań o charakterze restrukturyzacyjnym, optymalizacyjnym i rozwojowym;
  • dostępne źródła finansowania działań restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych, o ile zidentyfikowano je na etapie prac audytorskich;
  • harmonogram wdrożenia rekomendowanych działań restrukturyzacyjnych;
  • nadzór nad wdrożeniem programu naprawczego;

  Opracowany plan przedstawia perspektywy rozwoju w kontekście wdrożonych i planowanych zmian w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, mających istoty wpływ na strategię dalszego funkcjonowania podmiotu leczniczego wraz z analizą otoczenia i pozycji rynkowej, a także rekomendacje w zakresie strategii dalszego funkcjonowania.

  czytaj więcej tutaj

  + PROFILOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA DO REGIONALNYCH POTRZEB ZDROWOTNYCH +

  FORMEDIS oferuje wsparcie w zakresie opracowania optymalnego planu zabezpieczenia szpitalnego dostosowanego do potrzeb regionalnych z uwzględnieniem efektywnego i bezpiecznego wykorzystania zasobów ludzkich w systemie ochrony zdrowia, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, map potrzeb zdrowotnych, planów transformacji oraz sieci szpitali.

  + KONTROLING I MONITORING DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU LECZNICZEGO W CELU  POPRAWY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SZPITALA +

  FORMEDIS oferuje wsparcie doradcze oraz nadzór nad wdrażaniem w Szpitalu przyjętych elementów planu rozwojowego / planu naprawczo-rozwojowego Szpitala poprzez stały monitoring bieżącej efektywności działalności leczniczej w obszarze kluczowych wskaźników (Key Performance Indicators) realizowany w cyklach comiesięcznych przy wykorzystaniu dedykowanego systemu informatycznego (aplikacji webowej) dającej stały dostęp do wyników bieżącej działalności leczniczej oraz realizowanych inicjatyw rozwojowych w obszarze finansowym, operacyjnym, kadrowym oraz współpracy z NFZ.

  czytaj więcej tutaj

  + BENCHMARKING / PORÓWNANIE SZPITALI +

  Benchmarking jest skutecznym narzędziem, wspomagającym zarządzanie, mającym na celu uzyskanie zwrotnej informacji o podmiocie leczniczym oraz jego komórkach organizacyjnych i stosowanych procesach zarządczych w odniesieniu do innych podmiotów na rynku świadczeń zdrowotnych.

  Metodologia benchmarkingu oparta jest na porównaniu wybranych danych finansowych i operacyjnych (tzw. Key Performance Indicators), osiąganych aktualnie przez podmiot medyczny i jego poszczególne komórki organizacyjne (w analizowanych obszarach i okresach), w stosunku do lat poprzednich oraz do benchmarków rynkowych jak i przede wszystkim do opracowanych, na bazie posiadanych przez FORMEDIS algorytmów i doświadczeń, wartości optymalnych.

  czytaj więcej tutaj

  kategoria A kategoria B kategoria C kategoria D kategoria szpitala kategoria podmiotu leczniczego Agencja Rozwoju Szpitali ARS porównanie szpitali

  Jesteś zainteresowany współpracą?

  Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

  Formularz kontaktowy