Audyt sytuacji wyjściowej

Weryfikujemy poprawność procesów zachodzących w placówce medycznej oraz ustalamy podstawy do opracowania dalszej strategii rozwoju. Audyt (commercial due diligence) jest zewnętrznym i subiektywnym spojrzeniem zespołu ekspertów branżowych na główne obszary działalności badanej placówki medycznej celem identyfikacji miejsc problematycznych i dających podstawy do optymalizacji.


Prace audytorskie obejmują swoim zakresem szeroki zakres działalności placówki medycznej a ich efektem ma być stworzenie podstaw do podjęcia przyszłych strategicznych decyzji.

Audyt podmiotu leczniczego swoim zakresem obejmować może następujące obszary analiz:

 • rynkowa – jej celem jest określenie pozycji rynkowej poprzez analizę: konkurencji, wykonywanych świadczeń medycznych, wskaźników demograficznych i epidemiologicznych, otoczenia dalszego i bliższego , mocnych i słabych stron, pojawiających się szans i zagrożeń (SWOT), perspektyw rozwoju;
 • finansowa – dotyczy szczegółowych analiz przychodów i kosztów (ogólnych oraz w podziale na jednostki i komórki organizacyjne). Analizie poddawane są koszty bezpośrednie, pośrednie, stałe i zmienne. Celem analizy jest ustalenie poprawności procesów ekonomicznych, które zachodzą wewnątrz placówki medycznej (m.in. poziomu rentowności poszczególnych komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego, płynności finansowej, zadłużenia, struktury finansowania majątku, efektywności działań biznesowych) oraz ich porównanie do wartości rynkowych (benchmarkowych) osiąganych przez inne podmioty lecznicze;
 • prawna – skupia się na szczegółowej analizie dokumentów, których prawidłowość jest podstawą dla właściwego – zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa – funkcjonowania podmiotu leczniczego. Uwzględnia przeszły i aktualny status prawny podmiotu;
 • infrastrukturalna – pozwala ustalić zgodność posiadanej infrastruktury (budynki i pomieszczenia, w których podmiot prowadzi działalność leczniczą, sprzęt i aparatura medyczna, infrastruktura IT) z wymaganiami określonymi przepisami prawa oraz jej jakość oraz stopień zużycia technicznego i technologicznego.. W przypadku budynków i pomieszczeń ocenie podlega przede wszystkim ich dostosowanie do wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 • organizacyjna – weryfikacja struktur organizacyjnych oraz stopnia ich efektywności. Polega również na ustaleniu poprawności działań poszczególnych komórek organizacyjnych, hierarchii, zależności, zdolności i trafności podejmowania decyzji;
 • kadrowa – analiza zatrudnienia pod względem stopnia spełniania wymagań określonych przepisami prawa, zabezpieczenia udzielania świadczeń medycznych, ewentualnych przerostów zatrudnienia oraz struktury (wykształcenia, kompetencji, umiejętności, wieku, systemu wynagrodzeń oraz sposobu organizacji pracy);
 • inwestycyjna – mająca na celu oszacowanie niezbędnych nakładów inwestycyjnych:
 • dostosowawczych – wynikających z wymagań określonych przepisami prawa,
 • odtworzeniowych – wynikających z technicznego i technologicznego zużycia infrastruktury,
 • rozwojowych – wynikających z planów rozwojowych podmiotu leczniczego w zakresie budynków i pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej, infrastruktury IT.

Nasze cele

Naszym celem jest zdynamizowanie rozwoju prywatnego sektora ochrony zdrowia poprzez przejęcie odpowiedzialności za część funkcji menedżerskich oraz współpracę z kadrą zarządzającą prywatnymi placówkami medycznymi w obszarze bieżących działań strategicznych.


Audyt podmiotu leczniczego dostarcza następujących korzyści:

 • dostarcza kompleksowej i wyczerpującej wiedzy odnośnie prowadzonej działalności medycznej, w tym obrazuje stan finansowy podmiotu medycznego,
 • pozwala na zewnętrzną i niezależną ocenę prowadzonej działalności medycznej przeprowadzoną prze grupę ekspertów,
 • pozwala na porównanie poszczególnych pozycji przychodowych i kosztowych podmiotu leczniczego do benchmarków rynkowych,
 • pozwala na identyfikację obszarów nieefektywnych i ryzykownych oraz rekomendacji co do sposobu ich eliminacji, redukcji lub dywersyfikacji,
 • identyfikuje główne błędy aktualnego zarządzania placówką
 • przedstawia mocne i słabe strony funkcjonowania placówki, a także szanse i zagrożenia, w tym szanse i zagrożenia wynikające z planowanych zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia,
 • szacuje niezbędne nakłady inwestycyjne – dostosowawcze, odtworzeniowe i rozwojowe.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy