Audyty i programy naprawcze

W ramach audytu przeprowadzana jest analiza sytuacji ekonomicznej, organizacyjnej, kadrowej i inwestycyjnej podmiotu leczniczego celem określenia obszarów problematycznych i ryzykownych. Na bazie uzyskanych wniosków opracowywany jest program naprawczy i strategia dalszego funkcjonowania.


FORMEDIS oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc w zakresie szczegółowej weryfikacji działalności podmiotów leczniczych. Gwarantujemy opracowanie, na bazie przeprowadzonego audytu, optymalnych rozwiązań (program naprawczy), które pozwolą zrestrukturyzować działalność podmiotu leczniczego celem osiągania oczekiwanych wyników finansowych.

Audyt podmiotu leczniczego swoim zakresem obejmować może następujące obszary analiz:

 • Ogólnogospodarcza i rynkowa – jej celem jest określenie pozycji rynkowej poprzez analizę: konkurencji, wykonywanych świadczeń medycznych, wskaźników demograficznych i epidemiologicznych, otoczenia dalszego i bliższego , mocnych i słabych stron, pojawiających się szans i zagrożeń (SWOT), perspektyw rozwoju;
 • Finansowa – dotyczy szczegółowych analiz przychodów i kosztów (ogólnych oraz w podziale na jednostki i komórki organizacyjne). Analizie poddawane są koszty bezpośrednie, pośrednie, stałe i zmienne. Celem analizy jest ustalenie poprawności procesów ekonomicznych, które zachodzą wewnątrz placówki medycznej (m.in. poziomu rentowności poszczególnych komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego, płynności finansowej, zadłużenia, struktury finansowania majątku, efektywności działań biznesowych) oraz ich porównanie do wartości rynkowych (benchmarkowych) osiąganych przez inne podmioty lecznicze;
 • Prawna – skupia się na szczegółowej analizie dokumentów, których prawidłowość jest podstawą dla właściwego – zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa – funkcjonowania podmiotu leczniczego. Uwzględnia przeszły i aktualny status prawny podmiotu;
 • Infrastrukturalna – pozwala ustalić zgodność posiadanej infrastruktury (budynki i pomieszczenia, w których podmiot prowadzi działalność leczniczą, sprzęt i aparatura medyczna, infrastruktura IT) z wymaganiami określonymi przepisami prawa oraz jej jakość oraz stopień zużycia technicznego i technologicznego.. W przypadku budynków i pomieszczeń ocenie podlega przede wszystkim ich dostosowanie do wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 • Organizacyjna – weryfikacja struktur organizacyjnych oraz stopnia ich efektywności. Polega również na ustaleniu poprawności działań poszczególnych komórek organizacyjnych, hierarchii, zależności, zdolności i trafności podejmowania decyzji;
 • Kadrowa – analiza zatrudnienia pod względem stopnia spełniania wymagań określonych przepisami prawa, zabezpieczenia udzielania świadczeń medycznych, ewentualnych przerostów zatrudnienia oraz struktury (wykształcenia, kompetencji, umiejętności, wieku, systemu wynagrodzeń oraz sposobu organizacji pracy).
 • Inwestycyjna – mająca na celu oszacowanie niezbędnych nakładów inwestycyjnych:
  • dostosowawczych – wynikających z wymagań określonych przepisami prawa,
  • odtworzeniowych – wynikających z technicznego i technologicznego zużycia infrastruktury,
  • rozwojowych – wynikających z planów rozwojowych podmiotu leczniczego w zakresie budynków i pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej, infrastruktury IT.

Audyt podmiotu leczniczego dostarcza następujących korzyści:

 • dostarcza kompleksowej i wyczerpującej wiedzy odnośnie prowadzonej działalności medycznej, w tym obrazuje stan finansowy podmiotu leczniczego
 • pozwala na zewnętrzną i niezależną ocenę prowadzonej działalności medycznej przeprowadzoną przez grupę ekspertów
 • pozwala na porównanie poszczególnych pozycji przychodowych i kosztowych podmiotu leczniczego do benchmarków rynkowych
 • pozwala na identyfikację obszarów nieefektywnych i ryzykownych oraz rekomendacji co do sposobu ich eliminacji, redukcji lub dywersyfikacji
 • identyfikuje główne błędy aktualnego zarządzania placówką
 • przedstawia analizę otoczenia dalszego i bliższego – analiza konkurencji w zakresie m.in. liczby, struktury udziału w rynku, a także źródeł ich przewag
 • przedstawia mocne i słabe strony funkcjonowania placówki, a także szanse i zagrożenia (w tym szanse i zagrożenia wynikające z planowanych zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia)
 • określa, które z funkcjonujących w ramach podmiotu leczniczego, komórek organizacyjnych są najbardziej rentowne, a które wymagają restrukturyzacji
 • szacuje niezbędne nakłady inwestycyjne – dostosowawcze, odtworzeniowe i rozwojowe
 • przedstawia rekomendacje co do sposobu restrukturyzacji zadłużenia podmiotu leczniczego

Nasze cele

Naszym celem jest poprawienie krajowego systemu opieki zdrowotnej oraz rozwinięcie rynku usług medycznych w Polsce poprzez podzielenie się naszą wiedzą oraz doświadczeniem wypracowanymi w trakcie ponad 25-letniej praktyki zawodowej realizowanej na stanowiskach menedżerskich w wielu podmiotach leczniczych.


Wynikiem audytu podmiotu leczniczego jest opracowanie rekomendowanego programu naprawczego. Jego stałymi elementami są:
 • opracowanie rekomendowanego programu medycznego podmiotu leczniczego;
 • rekomendacje w zakresie zalecanych działań restrukturyzacyjnych poprawiające sytuację finansowo – operacyjną podmiotu leczniczego opracowane na podstawie wniosków z prac audytorskich w obszarze:
  • operacyjnym
  • organizacyjnym
  • finansowym
  • kadrowym
  • inwestycyjnym;
 • prognozy finansowe wynikające z wdrożenia rekomendowanych działań o charakterze restrukturyzacyjnym, optymalizacyjnym i rozwojowym;
 • dostępne źródła finansowania działań restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych, o ile zidentyfikowano je na etapie prac audytorskich; harmonogram wdrożenie rekomendowanych działań restrukturyzacyjnych;

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy