Kompleksowe wsparcie we wdrożeniu nowego standardu rachunku kosztów

W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. 2020 poz. 2045) FORMEDIS oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie wprowadzenia nowego Standardu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych oraz wsparcie w wycenie kosztów wytworzenia - realizowanych przez poszczególne, wyodrębnione ze struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego, proceduralne Ośrodki Powstawania Kosztów -  procedur medycznych.


Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach eksperckich poruszających tematykę wdrożenia nowego standardu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych.

Zakres oferowanych prac obejmuje:

 • wsparcie Zlecającego w zakresie utworzenia zgodnego Rozporządzeniem oraz optymalnego z punktu widzenia rachunkowości zarządczej planu kont zespołu „4”
 • wsparcie Zlecającego w zakresie prawidłowego wyodrębnienia ośrodków powstawania kosztów („OPK”),
 • wsparcie Zlecającego w zakresie doboru prawidłowych rozdzielników kosztów wspólnych oraz kluczy niezbędnych do alokacji kosztów działalności pomocniczej,
 • wsparcie Zlecającego w zakresie wdrożenia zgodnych z Rozporządzeniem zasad alokacji kosztów OPK działalności pomocniczej (medycznej i niemedycznej), OPK proceduralnych, OPK zarządu,
 • wsparcie Zlecającego w zakresie zasad wyceny kosztów wytworzenia procedur medycznych realizowanych przez wyodrębnione OPK proceduralne,
 • szkolenia z zakresu wdrażania nowego Standardu Rachunku w podmiotach leczniczych.

Metodologia realizacji prac jest zgodna z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. 2020 poz. 2045).

Jednocześnie wsparcie podmiotu leczniczego w wycenie kosztów wytworzenia – realizowanych przez poszczególne, wyodrębnione ze struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego, proceduralne Ośrodki Powstawania Kosztów –  procedur medycznych, realizowane jest według przyjętej w podmiocie leczniczym metody, tj.:

 • według rzeczywistych kosztów zużytych zasobów

lub

 • na podstawie kosztów typowo zużywanych zasobów materiałowych i osobowych (proporcjonalnie do czasu trwania procedur medycznych lub na podstawie jednostki kalkulacyjnej).

Metoda oparta na rzeczywistych kosztach zużytych zasobów jest dedykowana świadczeniodawcom, którzy ewidencjonują zużywane zasoby na pacjenta. Wartość zasobów zużywanych bezpośrednio do wykonania procedury medycznej ustala się w następujący sposób:

 • koszty wyrobów medycznych, materiałów, leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ewidencjonuje się w oparciu o rzeczywiste ich zużycie i bieżące ceny,
 • koszty osobowe ewidencjonuje się w oparciu o rzeczywisty czas pracy personelu medycznego należącego do poszczególnych grup personelu, wykonujących daną procedurę medyczną i stawek ich wynagrodzeń obliczonych zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 3 Załącznika nr 9 do Rozporządzenia.

W związku z powyższym metoda oparta na rzeczywistych kosztach zużytych zasobów wymaga od świadczeniodawców posiadania zintegrowanego systemu informatycznego oraz ewidencjonowania leków i wyrobów medycznych na pacjenta.

Podmioty, które nie posiadają zaawansowanych technologii informatycznych i nie prowadzą ewidencji leków i wyrobów medycznych na pacjenta, mogą dokonać wyceny procedur medycznych przy użyciu metody opartej na kosztach typowo zużywanych zasobów.

Metoda oparta na kosztach typowo zużywanych zasobów jest przeznaczona dla świadczeniodawców, którzy nie prowadzą ewidencji zużywanych zasobów na pacjenta. Jednostkowe koszty normatywne procedury medycznej są ustalane na podstawie jej typowego wykonania, w oparciu o:

 • typowo stosowane materiały, przeciętne ilościowe ich zużycie i bieżące ceny materiałów,
 • koszty osobowe ustalone na podstawie przeciętnego nakładu czasu pracy osób wykonujących procedurę medyczną i stawek ich wynagrodzeń obliczonych zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 3 Załącznika nr 9 do Rozporządzenia.

Organizacja procesu

 1. Wyodrębnienie OPK proceduralnych ze struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego (jeżeli podmiot leczniczy nie dokonał dotąd takowego wyodrębnienia).
 2. Powołanie w podmiocie leczniczym zespołu ds. wyceny procedur medycznych, w skład, którego obok przedstawicieli Wykonawcy, wchodzić będą – ze względu na konieczność połączenia wiedzy zarówno medycznej jak i ekonomicznej – pracownicy strefy „białej” (Kierownicy proceduralnych OPK lub osoby przez nie wskazane) i pracownicy strefy szarej „szarej” (pracownicy działów: księgowości, statystyki, kadr i płac, apteki szpitalnej).
 3. Opracowanie harmonogramu prac, określającego kolejność proceduralnych OPK, w których będą wyceniane procedury.
 4. Wybór metody wyceny procedur medycznych, realizowanych przez poszczególne proceduralne OPK.
 5. Sporządzenie wykazu procedur medycznych realizowanych w ramach poszczególnych proceduralnych OPK, funkcjonujących w podmiocie leczniczym, zawierających: kod wg klasyfikacji ICD – 9 PL oraz pełną nazwę procedury.
 6. Sporządzenie ewidencji ilościowej procedur medycznych realizowanych w ramach poszczególnych proceduralnych OPK, funkcjonujących w podmiocie leczniczym, z podziałem na procedury realizowane wewnętrznie i zewnętrznie (komercyjnie).
 7. Wycena kosztów bezpośrednich poszczególnych procedur medycznych, w tym:
  • Zidentyfikowanie wszystkich zasobów materiałowych, zużywanych do realizacji poszczególnych procedur medycznych;
  • Wyliczenie kosztów zasobów materiałowych zużywanych do realizacji poszczególnych procedur medycznych;
  • Identyfikacja i wyliczenie stawki godzinowej personelu biorącego udział w wykonaniu poszczególnych procedur medycznych.
  • Wycena kosztów bezpośrednich poszczególnych procedur medycznych.
 8. Wycena kosztów pośrednich poszczególnych procedur medycznych.
 9. Wycena kosztów wytworzenia poszczególnych procedur medycznych.
 10. Zatwierdzenie kosztów wytworzenia poszczególnych procedur medycznych przez członków zespołu ds. wyceny procedur medycznych oraz Kierowników poszczególnych proceduralnych OPK, funkcjonujących w podmiocie leczniczym.
 11. Ustalenie zasad i częstości aktualizacji wyceny kosztów wytworzenia procedur medycznych w podmiocie leczniczym.
 12. Przekazanie przez Wykonawcę wszystkich arkuszy kalkulacyjnych wyceny kosztów wytworzenia procedur medycznych realizowanych przez poszczególne proceduralne OPK, funkcjonujące w podmiocie leczniczym, umożliwiających ich automatyczną aktualizację.

Szkolenia z zakresu wdrażania nowego Standardu Rachunku w podmiotach leczniczych

Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów online i obejmują następujące Moduły tematyczne:

MODUŁ I Standard Rachunku Kosztów

 1. Standard Rachunku kosztów – wprowadzenie.
 2. Ośrodki powstawania kosztów (konta księgowe zespołu „5”) – zasady ich tworzenia, podział wg rodzajów działalności.
 1. Ewidencja kosztów rodzajowych (konta księgowe zespołu „4”).
 2. Omówienie rozdzielników kosztów wspólnych i kluczy podziałowych.
 3. Koszty osobowe – kategorie personelu, prawidłowe przypisanie etatów do OPK, znaczenie w procesie prawidłowej wyceny świadczeń.
 4. Wycena procedur medycznych.

MODUŁ II Zasady alokacji kosztów OPK pomocniczych, proceduralnych i zarządu – praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu Excel.

MODUŁ III Zasady wyceny procedur medycznych – praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu Excel.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy