Komercjalizacja start-upów medycznych

Jednym z celów działalności jest komercyjne prowadzenie i wspieranie procesów polegających na udostępnieniu innym podmiotom (głównie przedsiębiorcom) nowych produktów (wyrobów), technologii bądź rozwiązań, służących uzyskiwaniu korzyści majątkowych na zasadach rynkowych.


FORMEDIS koncentruje również swoją działalność między innymi na transferze, tzn. komercyjnym wykorzystaniu technologii, powstałych w wyniku działalności badawczo-rozwojowej (R&D), do gospodarki. W kontekście wzrostu gospodarczego wykorzystanie działalności naukowo-badawczej ma sens wyłącznie wówczas, gdy jest ona wykorzystywana przez przedsiębiorstwa, w których znajdzie praktyczne finansowanie a co za tym idzie wykorzystanie. Działania doradcze opierają się przede wszystkim na umiejętnościach wykorzystania zasobów niezbędnych do rozwoju i wdrożenia technologii, nowego produktu lub usług na rynku, w ramach którego należy podjąć dalsze decyzje w kwestii ochrony dóbr własności intelektualnej (w przypadku powstania dobra własności przemysłowej) oraz ich komercjalizacji – transferu, jak również pozyskania źródeł finansowania na każdym etapie procesu.

Obszary działalności FORMEDIS w obszarze komercjalizacji patentów:

1. KOMERCJALIZACJA I TRANSFER TECHNOLOGII

 • Wsparcie przedsiębiorców w zakresie działań obejmujących transfer technologii i wdrożenie wyników badań naukowych, które z założenia mają generować przychody i korzyści finansowe. Działalność doradcza oraz wsparcie organizacyjne na etapach poprzedzających komercjalizację (m.in. doradztwo organizacyjne, prawne oraz księgowo-podatkowe),
 • Pomoc przy wdrażaniu tzw. „komercjalizacji pośredniej”, czyli obejmowaniu bądź nabywaniu udziałów lub akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami. Doradztwo dla podmiotów posiadających prawa do wyników B+R, które wnoszą prawa własności intelektualnej do spółki, która podejmie dalsze działania w celu rozwinięcia technologii,
 • Pośrednictwo w sprzedaży wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, oddawanie do używania tych wyników bądź know-how, w szczególności na podstawie umów licencyjnych, najmu bądź dzierżawy.

2. KOMPLEKSOWE USŁUGI DORADCZE DLA NAUKOWCÓW

 • Prowadzenie audytów na rzecz zespołów badawczych w zakresie obecnych praktyk i procesów obejmujących zagadnienia związane z komercjalizacją,
 • Kompleksowe doradztwo dla zespołów badawczych w obszarze możliwości komercjalizacji badań naukowych (m.in. jak i gdzie wdrażać, co warto patentować, jakie patenty utrzymywać, jak i gdzie pozyskiwać przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem dla nich prac badawczych),
 • Pośrednictwo we współpracy badawczo-rozwojowej prowadzonej na rzecz przedsiębiorców,
 • Monitorowanie ogłoszeń o konkursach na projekty aplikacyjne i wsparcie w przygotowaniu pełnej dokumentacji do tych projektów oraz ich ewaluacja i rozliczenie,
 • Opracowanie i wdrażanie procesu komercjalizacji (w tym dotyczące procedury patentowania, procedury sprzedaży wynalazku itp.),
 • Przygotowanie dokumentacji, w tym wzoru umowy ze sponsorem oraz standardów prezentacji konkretnych projektów, które z założenia miałby zakończyć się komercjalizacją,
 • Wsparcie sprzedaży wynalazków, innowacyjnych procesów, procedur oraz aplikacji opracowanych przez naukowców i zespoły badawcze,
 • Kompleksowe wsparcie naukowców, którzy planują komercjalizację swoich osiągnięć i wynalazków w formie nowo zakładanych spółek technologicznych typu „spin-off”.

3. POZYSKIWANIE DOTACJI NA INNOWACYJNOŚĆ

Możliwości rozwoju przedsiębiorstw R&D, działających w oparciu o innowacje oraz wykorzystujących osiągnięcia działalności naukowo badawczej są aktualnie aktywnie wspierane przez środki z Unii Europejskiej, m.in. w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 dla poszczególnych województw. FORMEDIS wspiera aplikowanie o te środki, przygotowanie projektów i studium wykonalności oraz ich ewaluację, rozliczenie, jak również monitorowanie wskaźników produktów i rezultatów. Oferta spółki obejmuje także doradztwo finansowe oraz kompleksowe wsparcie prawne, organizacyjne i wizerunkowe w powyższych zakresach.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy