Commercial due diligence (inwestorzy)

Commercial due diligence to szczegółowa analiza danej placówki medycznej, poprzedzająca proces podejmowania strategicznych decyzji inwestycyjnych. W jej skład wchodzi szereg analiz wewnętrznych mających na celu stworzenie podstaw do podjęcia decyzji inwestycyjnej.


Badanie due diligence obejmuje swym zakresem głównie obszar zarządczy, organizacyjny, finansowy i prawny działalności podmiotu medycznego. Prowadzone jest w celu weryfikacji poprawności i efektywności biznesowej podmiotu badanego.

Zakres przeprowadzanego due diligence stanowią zazwyczaj przede wszystkim następujące rodzaje analiz:

 • rynkowa – określenie pozycji rynkowej, analiza konkurencji, identyfikacja perspektyw rozwoju, potencjalne zagrożenia,
 • finansowa — obejmuje analizę poszczególnych pozycji przychodowych oraz kosztowych celem weryfikacji poprawności procesów finansowych i ekonomicznych zachodzących w podmiocie medycznym,
 • prawna – uwzględnia historię i aktualny status prawny placówki, skupiając się na analizie dokumentów będących podstawą dla funkcjonowania każdego podmiotu medycznego,
 • infrastrukturalna – ocena pomieszczeń i wyposażenia placówki medycznej pod kątem oceny spełniania wymagań jakim zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739),
 • potencjału – ocena szans danej placówki medycznej do dalszego wzrostu i rozwoju w świetle aktualnej sytuacji na rynku usług medycznych,
 • technologiczna – ukierunkowana na ocenę stopnia nowoczesności potencjału posiadanego sprzętu oraz technik leczenia stosowanych w danej placówki medycznej,
 • organizacyjna — mająca na celu ocenę struktur organizacyjnych pod kątem efektywności, sprawności działania oraz współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
 • zarządzania personelem medycznym – obejmuje analizę struktury kadrowej placówki medycznej, liczbę i strukturę zatrudnionych lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu m.in. pod względem wykształcenia, umiejętności, kompetencji, rodzajów zatrudnienia, pakietów wynagrodzeniowych itp.

Nasze cele

Naszym celem jest optymalizacja realizacji zysku właścicieli z wieloletniej budowy wartości firmy medycznej jak również transfer wiedzy eksperckiej na rzecz inwestorów zainteresowanych krajowym rynkiem ochrony zdrowia w ramach wsparcia procesu oceny planowanych inwestycji.


Przykładowe korzyści:

 • przygotowanie kompleksowej analizy badanego podmiotu medycznego,
 • określenie ryzyk transakcyjnych oraz możliwości ich eliminacji, dywersyfikacji lub redukcji,
 • uzyskanie oceny eksperckiej w zakresie poszczególnych obszarów badanej działalności medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery operacyjnej i finansowej,
 • identyfikacja miejsc występowania nieefektywnych i nieekonomicznych praktyk,
 • przygotowanie finansowego, prawnego oraz organizacyjnego obrazu placówki medycznej,
 • poznanie miejsc występowania efektów synergicznych,
 • uzyskanie pełnej i rzetelnej wiedzy o danej placówce medycznej,
 • analiza przewag konkurencyjnych i ich źródeł,
 • określenie mocnych i słabych stron podmiotu badanego,
 • poznanie szans i zagrożeń wynikających z otoczenia, w którym działa badany podmiot medyczny,
 • ocena spełnienia przez placówkę medyczną wymogów prawnych oraz branżowych,
 • ocena stanu infrastruktury, sprzętu medycznego oraz stopnia dostosowania pomieszczeń do wymogów jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których wykonywana jest działalność lecznicza,
 • uzyskanie informacji odnośnie efektywności organizacyjnej oraz sprawności zarządzania placówką medyczną.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy