Restrukturyzacja działalności operacyjnej

Rozpoczyna się od analizy przedrestrukturyzacyjnej, która identyfikuje przyczyny operacyjnego kryzysu. Wynikiem przeprowadzonych prac jest opracowanie szczegółowych działań naprawczych (program restrukturyzacyjny szpitala) w formie rekomendacji eksperckich, które stają się podstawą planowanych zmian i punktem wyjścia do poprawy sytuacji restrukturyzowanego podmiotu leczniczego.


FORMEDIS jest firmą od lat opracowującą programy restrukturyzacji działalności operacyjnej podmiotów leczniczych, w tym w szczególności szpitali publicznych.

Nowelizując ustawę o działalności leczniczej, ustawodawca pozostawił, tylko dwa możliwe rozwiązania, w przypadku osiągnięcia przez podmiot leczniczy ujemnego wyniku finansowego:

  • pokrycie go przez organ tworzący (w wysokości starty pomniejszonej o wielkość rocznej amortyzacji)

lub

  • likwidacja podmiotu leczniczego.

W świetle powyższego organ tworzący powinien dołożyć wszelkich starań aby podmiot leczniczy nie generował starty, obciążającej budżet organu tworzącego. Jednym ze sposobów uzdrowienia finansów podmiotu leczniczego jest restrukturyzacja operacyjna.

Restrukturyzacja podmiotu leczniczego na płaszczyźnie operacyjnej obejmuje następujące obszary (program restrukturyzacyjny szpitala):

  • restrukturyzacja struktury organizacyjnej – nasza oferta w tym zakresie obejmuje: (1) opracowanie optymalnego programu medycznego dla szpitala, (2) optymalizację liczby łóżek na poszczególnych oddziałach szpitalnych, (3) rekomendacje co do outsourcingu usług pomocniczych: medycznych (diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka obrazowa, sterylizacja, itd.) i niemedycznych (usługi sprzątania pomieszczeń szpitalnych, usługi żywienia pacjentów, usługi zarządzania nieruchomościami szpitalnymi, itd.);
  • restrukturyzacja przychodów – działania w obszarze przychodowym są trudne do wdrożenia, ponieważ większość przychodów publicznych szpitali pochodzi z umów z NFZ, jednakże w określonych przypadkach udaje się zidentyfikować korzystne zmiany operacyjne. Nasza oferta, w tym zakresie obejmuje między innymi: (1) rekomendacje co do uruchomienia nowych obszarów świadczeń i ocena możliwości pozyskania w ich rodzaju umów z NFZ, , (2) rekomendacje w zakresie optymalizacji rozliczeń z NFZ, (3) maksymalizacja sprzedaży usług świadczonych przez komórki pomocnicze (diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka obrazowa, sterylizacja, catering, itd.), (4) rekomendacje w zakresie możliowości pozyskania przychodów z działalności pozamedycznej;
  • restrukturyzacja kosztów operacyjnych – największe możliwości restrukturyzacji występują w obszarze redukcji kosztów operacyjnych, w tym w szczególności: (1) restrukturyzacja i optymalizacja zatrudnienia, (2) optymalizacja zużycia materiałów i energii, (3) optymalizacja kosztów usług obcych, (4) wdrożenie systemu budżetowania na poziomie poszczególnych komórek organizacyjnych oraz systemu controllingu finansowego. Działania w tym zakresie oferujemy na podstawie przeprowadzonego benchmarkingu (porównywanie finansowych i operacyjnych wskaźników rynkowych osiąganych przez inne podmioty o podobnym profilu działalności do wskaźników osiąganych przez badany podmiot leczniczy).
  • polityka dotycząca realizacji nadwykonań – nadwykonania są często czynnikiem wpływającym na ujemny wynik finansowy podmiotów leczniczych. W tym zakresie oferujemy: (1) rekomendacje działań zmniejszających poziom realizowanych nadwykonań, (2) wsparcie prawne w uzyskaniu zapłaty przez NFZ za zrealizowane nadwykonania;
  • optymalizacja nakładów inwestycyjnych i ich źródeł finansowania – niezmiernie istotnym elementem procesu restrukturyzacji podmiotu leczniczego jest optymalizacja niezbędnych nakładów inwestycyjnych. W przypadku podmiotów leczniczych, nakłady te wynikają z: (1) wymagań, określonych przepisami, jakie powinna spełniać infrastruktura podmiotu leczniczego, w tym: infrastruktura budowlana, infrastruktura sprzętowa, infrastruktura IT, (2) potrzeb odtworzeniowych, w tym między innymi: niezbędne remonty budynków, wymiana instalacji, wymiana zużytego technicznie lub technologicznie sprzętu i wyposażenia medycznego oraz sprzętu i oprogramowania IT, (3) planowanych działań rozwojowych (adaptacja pomieszczeń, zakup sprzętu pod planowane inicjatywy rozwojowe). Oferowana przez nas optymalizacja nakładów inwestycyjnych polega na: (1) zaprojektowaniu tych nakładów do rzeczywistych potrzeb prowadzonej działalności, (2) optymalizacji źródeł finansowania niezbędnych nakładów (pozyskanie dotacji, pozyskanie optymalnego finansowania dłużnego, pozyskanie inwestorów zewnętrznych).

Nasze cele

Naszym celem jest poprawienie krajowego systemu opieki zdrowotnej oraz rozwinięcie rynku usług medycznych w Polsce poprzez podzielenie się naszą wiedzą oraz doświadczeniem wypracowanymi w trakcie ponad 25-letniej praktyki zawodowej realizowanej na stanowiskach menedżerskich w wielu podmiotach leczniczych.


Oprócz restrukturyzacji działalności operacyjnej podmiotów leczniczych niezmiernie istotne jest równoległe przeprowadzenie restrukturyzacji jego zadłużenia ⇒ restrukturyzacja zadłużenia

Sprawdź także:

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy