Benchmarking

Benchmarking to proces porównywania prowadzonej jednostki z innymi przedsiębiorstwami (docelowo z najlepszymi spośród konkurentów) albo porównywania ze sobą różnych wyodrębnionych obszarów działalności gospodarczej celem identyfikacji miejsc i przyczyn występowania nieefektywności.


Benchmarking szpitala to skuteczne narzędzie, wspomagające zarządzanie i ocenę działalności leczniczej podmiotu, mające na celu uzyskanie zwrotnej informacji o podmiocie medycznym oraz wszystkich jego komórkach organizacyjnych (podstawowych medycznych oraz pomocniczych medycznych i niemedycznych) i stosowanych procesach zarządczych w odniesieniu do innych podmiotów na rynku świadczeń zdrowotnych.

Metodologia benchmarkingu oparta jest na porównaniu wybranych danych finansowych i operacyjnych (tzw. Key Performance Indicators), osiąganych aktualnie przez podmiot medyczny i jego poszczególne komórki organizacyjne (w analizowanych obszarach i okresach), w stosunku do lat poprzednich oraz do benchmarków rynkowych jak i przede wszystkim do opracowanych, na bazie posiadanych przez FORMEDIS algorytmów i doświadczeń, wartości optymalnych.

Szczególnie przydatnym dla właściciela oraz kierownictwa placówki medycznej jest kompleksowy „benchmarking zarządzania”, który pozwala na zobiektywizowaną i wielowymiarową ocenę zarządzania podmiotem leczniczym, polegającą na porównywaniu stosowanych metod zarządzania, narzędzi wspomagających ten proces, polityki dotyczącej zarzadzania zasobami ludzkimi, jak również zasad gospodarki materiałami i lekami, sprzętem oraz aparaturą medyczną, a w konsekwencji uzyskiwanych wyników finansowych i operacyjnych.

Celem możliwości dokonania takiego porównania niezbędne jest:

  • ustandaryzowanie wybranych danych finansowych i operacyjnych osiąganych zarówno przez cały podmiot medyczny, jak i wspomniane wyodrębnione obszary,
  • obliczenie – na bazie tak ustandaryzowanych danych finansowych i operacyjnych – ustandaryzowanych wskaźników finansowych i operacyjnych analizowanego podmiotu medycznego i porównanie ich do wartości benchmarkowych i wartości optymalnych.

Sprawdź także:

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy