Nadzór nad podmiotami leczniczymi

W ramach usługi oferujemy realizację na rzecz podmiotów tworzących zadań wynikających z bieżącego (okresowego, problemowego bądź cyklicznego - kompleksowego) nadzoru nad podmiotem leczniczym (nadzór szpitala)


Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot tworzący (np. Województwo, Powiat bądź Miasto) sprawuje nadzór nad zgodnością działań SP ZOZ z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu. Zgodnie z art. 121 wspomnianej ustawy kontrola i ocena obejmują w szczególności: realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi oraz gospodarkę finansową. Ukształtowana praktyka stanowi, iż organ wykonawczy podmiotu tworzącego (np. Zarząd Województwa, Powiatu) jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli podmiotu leczniczego (przy wsparciu merytorycznym pracowników Urzędu bądź firmy zewnętrznej np. FORMEDIS Medical Managment & Consulting) oraz powinien zapewnić bieżący, kompleksowy nadzór nad funkcjonowaniem podmiotu leczniczego.


Nasze cele

Naszym celem jest wypracowanie pomiędzy podmiotem tworzącym a podmiotem leczniczym zasad sprawowanego (systematycznie i na bieżąco) nadzoru właścicielskiego nad kluczowymi wskaźnikami efektywności (Key Performance Indicators) działalności leczniczej celem ich stałego monitorowania i kontrolowania oraz ich oceny w odniesieniu do wartości historycznych, budżetowanych (planowanych) i rynkowych (benchmarking).


Nadzór nad działalnością leczniczą

W ramach obsługi Państwa podmiotu leczniczego nasi eksperci oraz doradcy restrukturyzacyjni ds. ekonomii zdrowia są odpowiedzialni za wsparcie realizacji przez podmiot tworzący zapisów ustawowych, dotyczących nadzoru nad podmiotami leczniczymi, w tym między innymi:

 • Nadzór i ocenę działalności placówki leczniczej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo, Powiat bądź Miasto, pod kątem realizacji zadań, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarki finansowej, w tym monitorowanie finansowo-rzeczowych wskaźników działalności leczniczej,
 • Monitoring bieżącej sytuacji finansowo-operacyjnej w zakresie kluczowych wskaźników efektywności działalności leczniczej na podstawie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań/raportów z prac nadzorczych dostarczanych podmiotowi tworzącemu,
 • Realizację systematycznych i na bieżąco działań analitycznych w obszarze operacyjnym, finansowym, kadrowym, współpracy z NFZ i jakościowym, mających na celu poprawę sytuacji organizacyjnej i finansowej podmiotu leczniczego,
 • Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli/audytu nadzorowanej jednostki, przygotowywanie projektów wystąpień/raportów pokontrolnych, nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wyrażenia przez Zarząd podmiotu tworzącego opinii dotyczących tworzenia, łączenia albo likwidacji komórek organizacyjnych działalności podstawowej w podmiocie leczniczym,
 • Analizę rocznych planów rzeczowo-finansowych nadzorowanej jednostki oraz sprawozdań z ich wykonania, w tym realizacji umów z płatnikiem (OW NFZ),
 • Analizę raportów o sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotu leczniczego, opiniowanie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych oraz optymalizacyjnych pod względem ich celowości i realności,
 • Nadzór przyjętych kierunków polityki inwestycyjnej w odniesieniu do realizacji umów zawartych z płatnikiem publicznym (OW NFZ),
 • Analizę ewentualnych wniosków (IOWISZ) o wydanie opinii o celowości inwestycji w placówce leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem danych zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych (krajowych i regionalnych),
 • Analizę i współpracę z podmiotem leczniczym w zakresie możliwości jego rozwoju, poprzez m.in. monitoring źródeł finansowania działań w ochronie zdrowia,
 • Przygotowywanie oraz analizę dokumentów strategicznych dotyczących faktycznych potrzeb zdrowotnych mieszkańców, m.in. w kontekście działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy,

Sprawdź także:

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy