Nadzór nad podmiotami leczniczymi

W ramach usługi oferujemy realizację na rzecz podmiotów tworzących zadań wynikających z bieżącego (okresowego, problemowego bądź cyklicznego - kompleksowego) nadzoru nad podmiotem leczniczym.


Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot tworzący (np. Województwo, Powiat bądź Miasto) sprawuje nadzór nad zgodnością działań SP ZOZ z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu. Zgodnie z art. 121 wspomnianej ustawy kontrola i ocena obejmują w szczególności: realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi oraz gospodarkę finansową. Ukształtowana praktyka stanowi, iż organ wykonawczy podmiotu tworzącego (np. Zarząd Województwa, Powiatu) jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli podmiotu leczniczego (przy wsparciu merytorycznym pracowników Urzędu bądź firmy zewnętrznej np. FORMEDIS Medical Managment & Consulting) oraz powinien zapewnić bieżący, kompleksowy nadzór nad funkcjonowanie podmiotu leczniczego.


Nasze cele

Naszym celem jest wypracowanie pomiędzy podmiotem tworzącym a podmiotem leczniczym zasad sprawowanego (systematycznie i na bieżąco) nadzoru właścicielskiego nad zgodnością działań danej jednostki z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.


W ramach obsługi Państwa placówki medycznej nasi eksperci są odpowiedzialni za realizację na rzecz i w imieniu podmiotu tworzącego zapisów ustawowych, dotyczących nadzoru nad podmiotami leczniczymi, w tym między innymi:

 • Nadzór i ocenę działalności placówki leczniczej (SP ZOZ), dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo, Powiat bądź Miasto, pod kątem realizacji zadań, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarki finansowej, w tym monitorowanie finansowo-rzeczowych wskaźników działalności oraz kierunków planowanego rozszerzania usług zdrowotnych,
 • Przygotowywanie lub opiniowanie projektów uchwał Zarządu Województwa, Powiatu bądź zarządzeń Prezydenta Miasta, oraz projektów uchwał Sejmiku Województwa, Rady Powiatu lub Miasta w sprawach dotyczących samorządowej jednostki prowadzącej działalność leczniczą,
 • Przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa, Rady Powiatu lub Miasta w sprawach związanych z nadawaniem bądź zmianą statutów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem rady społecznej działającej przy podmiocie leczniczym, gromadzenie protokołów i uchwał podejmowanych przez radę społeczną,
 • Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli nadzorowanej jednostki, przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,
 • Współpracę z podmiotami zewnętrznymi przeprowadzającymi kontrole w podmiocie leczniczym,
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wyrażenia przez Zarząd Województwa lub Powiatu opinii dotyczących tworzenia, łączenia albo likwidacji komórek organizacyjnych działalności podstawowej w podmiocie leczniczym,
 • Współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych działań analitycznych, mających na celu poprawę sytuacji organizacyjnej i finansowej podmiotu leczniczego,
 • Monitoring bieżącej sytuacji finansowej podmiotów, w tym wyniku finansowego, na podstawie miesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań dostarczanych przez jednostkę (SP ZOZ),
 • Bieżącą analizę realizacji umów zawartych z Oddziałem Wojewódzkim NFZ,
 • Analizę rocznych planów rzeczowo-finansowych nadzorowanej jednostki oraz sprawozdań z ich wykonania, w tym realizacji umów z płatnikiem (OW NFZ),
 • Analizę raportów o sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotu leczniczego, opiniowanie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych pod względem ich celowości i realności,
 • Nadzór przyjętych kierunków polityki inwestycyjnej w odniesieniu do realizacji umów zawartych z płatnikiem publicznym (OW NFZ),
 • Analizę ewentualnych wniosków (IOWISZ) o wydanie opinii o celowości inwestycji w placówce leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem danych zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych (krajowych i regionalnych),
 • Gromadzenie danych przekazywanych przez SP ZOZ w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przez podmiot leczniczy z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia (OW NFZ) w zakresie zabezpieczenia publicznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców,
 • Analizę i współpracę z podmiotem leczniczym w zakresie możliwości jego rozwoju, poprzez m.in. monitoring źródeł finansowania działań w ochronie zdrowia ze środków unijnych, NMF/EOG, budżetu centralnego, własnych, poszczególnych podmiotów leczniczych, budżetu danego Województwa, Powiatu bądź Miasta,
 • Przygotowywanie oraz analizę dokumentów strategicznych dotyczących faktycznych potrzeb zdrowotnych mieszkańców, m.in. w kontekście działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy,
 • Prowadzenie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej (w tym BIP), skarg oraz zapytań w zakresie nadzoru nad SP ZOZ oraz wdrożeń programowych.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy