powiat_mogilenski

powiat_mogilenski

Audyt SP ZOZ w Mogilnie

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:
  • audyt ekonomiczny
  • audyt organizacyjny
  • audyt zarządczy
  • analiza lokalnego rynku usług medycznych
  • opracowanie strategii rozwoju
  • prezentacja korzyści i zagrożeń formy funkcjonowania (SP ZOZ vs. spółka prawa handlowego)
Opis

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie obejmuje opieką medyczną około 50.000 osób zamieszkałych na terenie powiatu mogileńskiego oraz gmin ościennych. SP ZOZ prowadzi działalność medyczną z zakresu lecznictwa podstawowego (POZ), specjalistycznego (w tym rehabilitacji, psychiatrii i stomatologii), lecznictwa szpitalnego i ratownictwa medycznego.

Zespół FORMEDIS przeprowadził audyt Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Badanie swoim zakresem objęło analizę sytuacji ekonomicznej, organizacyjnej oraz zarządczej. Integralną częścią przygotowanego raportu z audytu było również opracowanie strategii rozwoju.

W zakresie organizacyjnym i zarządczym ocenie poddano m.in. skuteczność zarządzania, sprawność i trafność funkcjonowania, efektywność wykonywanej pracy oraz strukturę zatrudnienia. Analiza sytuacji ekonomicznej swoim zakresem objęła przede wszystkim analizę rentowności, efektywności biznesowej oraz współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowo oceniono możliwości rozwoju placówki oraz jej infrastrukturę i potencjał technologiczny.

Na podstawie przeprowadzonego badania oraz analizy lokalnego rynku usług medycznych opracowano strategię rozwoju, w której zawarto rekomendację odnośnie dalszej formy funkcjonowania placówki, zalecanych działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych oraz kształtu oferty udzielanych świadczeń medycznych.

FORMEDIS w ramach przeprowadzanego audytu przedstawił również korzyści i zagrożenia wynikające z dalszego funkcjonowania Szpitala w formie SP ZOZ lub przekształcenia w spółkę prawa handlowego w świetle nowej ustawy o działalności medycznej.

http://www.powiat.mogilno.pl/