Oświadczenie FORMEDIS w sprawie przeprowadzonego audytu w Szpitalu w Szczecinie Zdunowie

W związku z ukazaniem się dnia 19 października 2016 r. w Gazecie Wyborczej oraz Radiu Szczecin wywiadów z byłym Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie Panem Prof. Tomaszem Grodzkim, niniejszym przedstawiamy nasze oświadczenie.

OŚWIADCZENIE FORMEDIS

W trakcie przeprowadzanego przez nas audytu Szpitala Specjalistycznego im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowo oraz w trakcie prezentacji jego wyników, nigdy nie podważaliśmy osiągnięć Szpitala w zakresie posiadanej przez niego infrastruktury oraz poziomu leczenia, jakie osiągnął Szpital pod kierownictwem Pana Prof. Tomasza Grodzkiego. Mało tego, wielokrotnie w trakcie prezentacji wyników audytu, podkreślaliśmy, że niewiele szpitali w Polsce ma tak wspaniałą infrastrukturę, jaka powstała w wyniku rozbudowy budynku Szpitala w Zdunowie. Zarówno jako audytorzy, ale przede wszystkim jako pacjenci, życzylibyśmy sobie, aby wszystkie szpitale posiadały taką infrastrukturę, jaką po rozbudowie posiada Szpital w Zdunowie.

Jednakże, przedmiotem zleconych nam prac audytorskich, nie była ocena jakości infrastruktury posiadanej przez Szpital, ale przede wszystkim określenie przyczyn trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, w jakiej znalazł się Szpital oraz określenie ryzyk związanych z dalszym funkcjonowaniem Szpitala i przedstawienie sposobów ich redukcji, eliminacji lub dywersyfikacji.

Niepodważalne fakty, wynikające z audytu to:

 1. trudna sytuacja finansowo-ekonomiczna Szpitala, której symptomami są:
  • wzrost generowanej przez Szpital straty na poziomie wyniku netto Szpitala w latach 2014 – 2016 spowodowany wzrostem kosztów operacyjnych Szpitala, związanych przede wszystkim z oddaniem do użytkowania nowej części Szpitala oraz wzrostem kosztów finansowych związanych z wzrostem zadłużenia Szpitala w wyniku przeprowadzonej inwestycji,
  • dwukrotny wzrost zadłużenia Szpitala, związany z rozbudową Szpitala, skutkujący znaczącym wzrostem zobowiązań przeterminowanych;
 2. konieczność poniesienia dalszych nakładów na dostosowanie infrastruktury Szpitala do wymagań określonych przepisami prawa, mimo zrealizowania inwestycji rozbudowy Szpitala, która pochłonęła znaczące środki pieniężne;
 3. niedostosowanie wielkości inwestycji do potencjału Szpitala, wynikającego z posiadanych na chwilę obecną przez Szpital umów z NFZ (przeinwestowanie).

Jednocześnie z całą mocą chcielibyśmy podkreślić, że przedmiotem audytu nie była analiza ewentualnego połączenia Szpitala w Zdunowie z innym szpitalem, w tym z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym, zlokalizowanym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. W tym zakresie nie wydawaliśmy żadnych rekomendacji. Mało tego, wielokrotnie podkreślaliśmy, że ewentualna decyzja o połączeniu Szpitala powinna być poprzedzona szczegółową analizą organizacyjną i finansowo-ekonomiczną opłacalności takiego posunięcia.

Zagadnienia poruszone w przedmiotowym wywiadzie z panem Prof. Tomaszem Grodzkim pozwalamy sobie podzielić na niemerytoryczne – nie związane z raportem, będącym podsumowaniem audytu oraz merytoryczne – bezpośrednio związane z wynikami audytu zamieszczonymi w raporcie.

W zakresie zagadnień niemerytorycznych – nie związanych z wynikami przedmiotowego audytu – oświadczamy co następuje:

 1. audyt Szpitala Specjalistycznego im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie został przeprowadzony przez bardzo doświadczony w działalności na rynku ochrony zdrowia zespół audytorów FORMEDIS (a nie jak wspomniano w wywiadzie „…przez młodych ludzi, którzy w czasie wakacji parę dni pobyli w szpitalu…”) pod kierownictwem i nadzorem:
  • Pana Piotra Magdziarza (lat 55), specjalista ds. zarządzania i organizacji ochrony zdrowia, posiadającego 27-letnie doświadczenie w pracy na rynku ochrony zdrowia (w tym 20-letnie związane z zarządzaniem podmiotami leczniczymi i 7-letnie jako audytor podmiotów leczniczych, w tym w szczególności szpitali publicznych), pełniącym, w trakcie swojej kariery zawodowej, między innymi, funkcję eksperta Ministerstwa Zdrowia ds. restrukturyzacji szpitali,

pozostali kluczowi członkowie zespołu zaangażowani w audyt Szpitala to:

  • Pan Michał Danowski (lat 44) – ekonomista, absolwent SGH w Warszawie na kierunku FIBA, posiadający certyfikat audytora wewnętrznego ACCA, blisko 20-letnie doświadczenia na stanowisku dyrektora finansowego lub zarządzającego w branży ochrony zdrowia w Polsce, przez ostatnie 5 lat zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie,
  • Pan Paweł Magdziarz (lat 30) – ekonomista, absolwent Wydziału Zarządzania studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na specjalności inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw, analityk finansowy – posiadający 6-letnie doświadczenie zawodowe w konsultingu medycznym, pełniący w trakcie swojej kariery zawodowej, między innymi, funkcję eksperta Ministerstwa Zdrowia ds. ekonomii zdrowia.

W świetle powyższego nieprofesjonalne jest publiczne podważanie naszych kompetencji w sytuacji braku jakiejkolwiek wiedzy na temat działalności naszej firmy, która specjalizuje się wyłącznie w badaniach audytorskich i usługach doradczych na rynku ochrony zdrowia i posiada doświadczenie z licznych analiz szpitali publicznych i innych podmiotów leczniczych;

 1. w trakcie przeprowadzonego audytu wielokrotnie byliśmy w Szczecinie (6 lipca 2016 r., 21 lipca 2016 r., 1 sierpnia 2016 r., 2 sierpnia 2016 r. i 26 sierpnia 2016 r., 12 września 2016 r.) i oprócz wizji lokalnych wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala, dokonaliśmy również wizji lokalnych części technicznych Szpitala (między innym zmodernizowanego źródła energii cieplnej oraz lądowiska) a przede wszystkim odbyliśmy szereg spotkań z: przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pracownikami Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Dyrekcja? Szpitala, kluczowa? kadra? medyczną i niemedyczną Szpitala, z przedstawicielami związków zawodowych funkcjonujących w Szpitalu;
 2. audyt został przeprowadzony na podstawie: dokumentów ogólnie dostępnych, dokumentów i informacji uzyskanych od upoważnionych przedstawicieli i pracowników Szpitala Specjalistycznego im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie oraz wyżej opisanych wizjach lokalnych, przy założeniu, iż wszystkie dokumenty i informacje uzyskane w trakcie jego opracowania były prawdziwe, rzetelne oraz kompletne, co jest założeniem zgodnym ze standardami i sztuką wykonywania audytów – podważanie rzetelności przekazanych danych, stanowi jednocześnie podważanie fachowość i rzetelności pracowników Szpitala;
 3. kwota wynagrodzenia za przedmiotowy audyt była zdecydowanie niższa od kwoty 70 tysięcy złotych, o której mowa we wspomnianym wywiadzie. Informację o wartości wynagrodzenia za przeprowadzony audyt można w każdej chwili uzyskać w trybie dostępu do informacji publicznej.

Odnosząc się do zagadnień merytorycznych w przedmiotowym wywiadzie, oświadczamy co następuje:

 1. w zakresie kwestii zbyt małej ilości łóżek posiadanych przez Szpital

W żadnej części Raportu nie stwierdziliśmy, że Szpital na dzień dzisiejszy „wykonuje zbyt mało zabiegów, ponieważ posiada zbyt małą ilość łóżek”. Stwierdzenie to jest wyrwane z kontekstu całego ponad 360 stronnicowego raportu z audytu. Potwierdziliśmy, że obłożenie łóżek na oddziałach zabiegowych wynosi ok. 70%. Stwierdziliśmy natomiast, że błędnym założeniem wyjściowym inwestycji był brak zbilansowania posiadanej bazy łóżkowej z potencjałem zabiegowym, jaki powstał w wyniku rozbudowy Szpitala, co oznacza, że nawet gdyby Szpital podpisał z NFZ kontrakty, pozwalające na pełne wykorzystanie utworzonej, w wyniku rozbudowy Szpitala, bazy zabiegowej (bloków operacyjnych), to potencjał ten nie mógłby być wykorzystany ze względu na zbyt małą bazę łóżkową, tym bardziej, że zgodnie z obowiązującym na dzień dzisiejszy prawem, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność lecznicza, będą musiały zostać dostosowane do wymagań określonych przepisami prawa, w tym w szczególności do § 18. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność lecznicza? (Dz.U. 2012 poz. 739), które mówi, że „łóżka w pokojach łóżkowych są dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych”. Obecnie nie wszystkie sale oddziałów zabiegowych Szpitala spełniają te wymagania, co będzie skutkować zmniejszeniem liczby łóżek na oddziałach zabiegowych o ok. 15% (z 194 na dzień dzisiejszy do 165 po dostosowaniu);

 1. w zakresie kwestii poziomu wykorzystania bloku operacyjnego

W przedmiotowym wywiadzie oświadczono, że Szpital w Zdunowie „…wykonuje 30 zabiegów dziennie”. Niepodważalnym faktem, wynikającym z naszego audytu, potwierdzonym w Radiu Szczecin, przez Panią Joannę Fajfer-Ślósarek, rzecznika prasowego Szpitala w Zdunowie, jest fakt, że Szpital średnio wykonuje około 16 operacji na dobę (dokładnie 16,64), co przy 11 salach operacyjnych, daje średnio 1,51 operacji dziennie na 1 salę operacyjną (!). Przed rozbudową Szpital posiadał 5 sal operacyjnych i wykonywał średnio 2,85 operacji na 1 salę.

W związku z tym, że sama liczba zabiegów nie jest miarodajnym wskaźnikiem (jeden typ operacji może trwać 30 min. inny typ operacji 5-6 godzin lub więcej), dodatkowo, oprócz wskaźnika liczby operacji, w trakcie audytu dokonaliśmy analizy średniego czasu wykonywania zabiegów na bloku operacyjnym. Metodologia, jaką przyjęliśmy (i jaka pozwalała nam na porównanie Szpitala w Zdunowie do innych szpitali, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego) był czas netto wykonania zabiegu, który w przypadku Szpitala w Zdunowie wyniósł 1,8 godziny dziennie na 1 salę operacyjną. Czas ten przed rozbudową Szpitala wynosił 3,40 godz. dziennie na 1 salę. Przy tak niskim poziomie wykorzystania sal zabiegowych, zarzut, że nie przyjęliśmy metodologii analizy czasu brutto zabiegów (wraz z przygotowaniem pacjenta do zabiegu, wybudzeniem pacjenta oraz sprzątaniem i dezynfekcją sali operacyjnej) jest nieuzasadniony:

 • po pierwsze liczba sal operacyjnych, liczba sal przygotowania pacjentów do zabiegu, liczba sal nadzoru poznieczuleniowego, posiadanych przez Szpital w Zdunowie, pozwala na zminimalizowanie czasu brutto zabiegów,
 • po drugie nawet gdybyśmy przyjęli metodologię analizy czasu brutto zabiegu, to nie miałoby to żadnego wpływu na dramatycznie niskie wskaźniki wykorzystania sal operacyjnych,
 • po trzecie jeżeli ktokolwiek zakłada, że przerwy między zabiegami mogą wynosić 1 – 1,5 godz. to oznacza to, że praca na bloku operacyjnym jest całkowicie nieprawidłowo zorganizowana.

Dodatkowo należy dodać, że w trakcie wizji lokalnej stwierdziliśmy, że część sal operacyjnych posiadanych przez Szpital jeszcze nigdy nie została wykorzystana a znajdujący się na ich wyposażeniu sprzęt i aparatura medyczna nie została nawet rozpakowana;

 1. w zakresie kosztów niezbędnych inwestycji, jakie należy ponieść, aby Szpital dostosować do wymagań określonych przepisami prawa

W przedmiotowym wywiadzie (ze strony redaktora prowadzącego) padło stwierdzenie, że koszt niezbędnych inwestycji, jakie należy ponieść, aby Szpital w Zdunowie dostosować do wymagań określonych przepisami prawa audytor oszacował na kwotę powyżej 50 mln zł. Pragniemy sprostować, że koszt niezbędnych inwestycji, jakie należy ponieść na dostosowanie Szpitala w Zdunowie do wymagań określonych przepisami prawa, oszacowaliśmy na kwotę ok. 19 mln zł (licząc wyłącznie niezbędne inwestycje dostosowawcze i odtworzeniowe) a pozostała kwota ok. 34 mln zł stanowi ryzyko inwestycyjne, na ewentualne odtworzenie sprzętu i aparatury medycznej starszej niż 10 lat w latach 2016 – 2020.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w każdej chwili jesteśmy gotowi na debatę z Panem Prof. Tomaszem Grodzkim dotyczącą wyników przeprowadzonego audytu i sytuacji Szpitala w Zdunowie.

Z poważaniem,
Zespół FORMEDIS