Diagnoza oraz poprawa postrzegania placówek ochrony zdrowia

W ramach usługi oferujemy całokształt działań związanych z audytem (diagnozą) oraz strategią poprawy postrzegania podmiotu leczniczego w środowisku lokalnym.


Przekonanie pacjenta do korzystania z usług danej placówki często wynika z oceny jej wizerunku. Należy ustawicznie przekonywać kadry medyczne oraz współpracowników podmiotu leczniczego o potrzebie właściwego budowania wizerunku placówki. Przez właściwie zaplanowaną i wdrażaną strategię wewnętrznych działań wizerunkowych Szpital może uzyskać wiele korzystnych efektów.

Nasz zespół ekspertów oferuje wsparcie funkcjonowania komunikacji wewnętrznej w podmiotach leczniczych. Dobrze funkcjonująca świadczy bowiem o poziomie kultury organizacyjnej. Komunikacja wewnętrzna wymaga stałego zaangażowania i oceny. W Szpitalu jest procesem angażującym wielu pracowników o różnych cechach osobowościowych. Relacje interpersonalne między pracownikami zależą w dużej mierze od nich samych. Omawiana placówka posiada szereg atrybutów, takich jak wysokoreferencyjna opieka specjalistyczna na wysokim poziomie, dobra kadra medyczna, profile kliniczne, sprzęt i wyposażenie, system wartości, kultura organizacyjna oraz standardy zachowań. Do najważniejszych należy zaliczyć: zaangażowanie pracowników w wykonywanie powierzonych zadań, lepszy kontakt z pacjentem, pełniejszą identyfikację z jednostką, kreowanie właściwego wizerunku w otoczeniu zewnętrznym, uzyskanie poparcia dla kierownictwa w realizacji działań trudnych lub niepopularnych, zmianę negatywnego lub obojętnego nastawienia pracowników do określonych przedsięwzięć, unikania patologii (np. przekazywania informacji poufnych na zewnątrz), wyeliminowanie nieścisłych informacji z przekazu komunikacyjnego, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników.


Nasze cele

Naszym celem jest wsparcie podmiotów tworzących oraz dyrekcji podmiotów leczniczych w projektowaniu i wdrożeniu całokształtu działań związanych z pozytywnym postrzeganiem placówek ochrony zdrowia. Staramy się pomóc wyeksponować to, co z punktu widzenia pacjenta (klienta) jest najważniejsze.


Zespół ekspertów FORMEDIS podkreśla, że kompleksowe podejście do kreowania wizerunku danego podmiotu leczniczego powinno przejawiać się przede wszystkim w spójności przekazu. Techniki przekazu muszą być dostosowane odrębnie dla każdej z grup otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, w zależności od konkretnych potrzeb zamawiającego. Wszystkie etapy diagnozy oraz wdrożeń programowych realizujemy z najwyższą starannością. Tworzone przez nas strategie poprawy postrzegania podmiotów leczniczych nastawione są na osiągnięcie maksymalnych korzyści dla zamawiającego.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy