Restrukturyzacja zadłużenia

Rozpoczyna się od analizy przedrestrukturyzacyjnej, która identyfikuje przyczyny finansowego kryzysu. Celem jest przywrócenie płynności finansowej restrukturyzowanego podmiotu leczniczego poprzez opracowanie i wdrożenie planu naprawczego przy udziale współpracujących z nami instytucji finansujących restrukturyzację.


FORMEDIS wraz ze swoim partnerem – Kancelarią Prawną FilipiakBabicz, oferuje kompleksową restrukturyzację podmiotów leczniczych na trzech płaszczyznach:

 • prawnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978.)
 • operacyjnej (biznesowej),
 • finansowej (optymalizacja źródeł finansowania pozostałego po restrukturyzacji prawnej zadłużenia podmiotu leczniczego).

W wielu przypadkach tylko łączne przeprowadzenie działań prawnych, operacyjnych i finansowych pozwoli wyprowadzić podmiot leczniczy z zadłużenia.

Restrukturyzacja prawna

Prawo restrukturyzacyjne weszło w życie 1 stycznia 2016 r. i fundamentalnie zmieniło model naprawy przedsiębiorstw i otwiera ono przed podmiotami leczniczymi 4 drogi do prawnej restrukturyzacji działalności. Każda z tych dróg umożliwia:

 • rozłożenie długu na raty,
 • odroczenie spłaty długu,
 • konwersję długu na kapitał,
 • a także częściową redukcję zobowiązań.

Po otwarciu postępowania podmiot leczniczy nie tylko nie musi, lecz nawet nie może spłacać długów powstałych przed otwarciem. Co więcej, dotychczasowi dostawcy mediów, wynajmujący, kluczowi dostawcy wyrobów medycznych, etc. nie będą mogli wypowiedzieć umów, pomimo braku zapłaty długów powstałych przed otwarciem postępowania.
W nowym prawie kluczowe znaczenie zarezerwowano dla czynnika czasu. Wzorem najbardziej zaawansowanych prawodawstw anglosaskich polska ustawa umożliwia zawarcie układu z wierzycielami poza sądem przy zmaksymalizowanym stopniu poufności oraz swobody. Podmiot leczniczy wybiera doradcę restrukturyzacyjnego, z którym sporządza plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe. Przewidują one sposób i zakres redukcji zobowiązań szpitala. Następnie propozycje układowe podlegają pisemnemu głosowaniu (większością osobową – ponad połowa oraz większością 2/3 kapitału wierzytelności). Po prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd układ wchodzi w fazę wykonania, której okres zależny jest od treści propozycji układowych.

Korzyści dla podmiotu leczniczego, wynikające z restrukturyzacji prawnej:

 • zawieszenie wymagalności roszczeń,
 • zaniechanie windykacji,
 • redukcja części zadłużenia,
 • rozłożenie części zadłużenia na dłuższy, wynegocjowany z wierzycielami okres,
 • brak możliwości wypowiedzenia umów przez kluczowych dostawców w okresie podjęcia przez podmiot leczniczych działań w zakresie restrukturyzacji prawnej (pomimo dalszego braku spłaty istniejących długów),
 • utrzymanie niezmienionego poziomu finansowania z NFZ (kwestia negocjacyjna).

Nasze cele

Naszym celem jest poprawienie krajowego systemu opieki zdrowotnej oraz rozwinięcie rynku usług medycznych w Polsce poprzez podzielenie się naszą wiedzą oraz doświadczeniem wypracowanymi w trakcie ponad 25-letniej praktyki zawodowej realizowanej na stanowiskach menedżerskich w wielu podmiotach leczniczych.


Restrukturyzacja finansowa

Restrukturyzacja finansowa polega na optymalizacji źródeł finansowania, pozostałego po procesie restrukturyzacji prawnej, zadłużenia podmiotu leczniczego, poprzez refinansowanie zobowiązań podmiotu leczniczego, bezpieczniejszymi a przede wszystkim tańszymi produktami finansowymi.

W ramach restrukturyzacji zobowiązań oferujemy:
 • wsparcie w pozyskaniu zewnętrznego finansowania w instytucjach finansowych wspierających procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw;
 • wsparcie przy emisji obligacji komunalnych (emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) lub korporacyjnych (emitowane przez podmioty lecznicze) pozwalających na „zrolowanie” i restrukturyzację pozostałego zadłużenia.
Korzyści dla podmiotu leczniczego, wynikające z restrukturyzacji finansowej:
 • rozłożenie pozostałego po restrukturyzacji zadłużenia podmiotu leczniczego na długi okres czasu, co umożliwia poprawę płynności finansowej podmiotu leczniczego (niższe roczne koszty spłaty kapitału),
 • niższe koszty finansowe ponoszone przez podmiot leczniczy, co ma korzystny wpływ na wynik finansowy oraz poprawia płynność finansową podmiotu leczniczego (niższe roczne koszty finansowe).

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy