Przygotowywanie i wdrażanie programów polityki zdrowotnej

W ramach usługi oferujemy kompleksowe wsparcie w projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji samorządowych programów polityki zdrowotnej oraz pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na ich realizację. Ponadto doradzamy i wspieramy organizacyjnie procedury zakupu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą.


Programy polityki zdrowotnej to zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego. Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia programów polityki zdrowotnych jest ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego opracowujące, wdrażające, realizujące i finansujące programy polityki i profilaktyki zdrowotnej mają obowiązek przekazania projektu programu do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w celu zaopiniowania.

Programy polityki zdrowotnej to zaplanowane, szerokie działania z zakresu opieki zdrowotnej, które są skuteczne, bezpieczne i uzasadnione. Powinny zawierać konkretne cele i określać terminy, w jakich mają zostać osiągnięte. Powinny one przede wszystkim realizować cele związane z:

  • wykrywaniem i zrealizowaniem określonych potrzeb zdrowotnych,
  • poprawą stanu zdrowia określonej grupy docelowej mieszkańców (chorych).

Samorządowe programy polityki zdrowotnej powinny dotyczyć między innymi:

  • istotnych zjawisk epidemiologicznych,
  • ważnych problemów zdrowotnych (innych niż epidemiologiczne) dotyczących całej lub określonej grupy docelowej chorych – przy istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych problemów,
  • wdrażania nowych procedur medycznych i profilaktyki.

Nasze cele

Naszym celem jest wsparcie samorządów w projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji samorządowych programów polityki i profilaktyki zdrowotnej oraz pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych (w tym unijnych, ministerialnych oraz z NFZ) na ich realizację. Pomagamy merytorycznie w przygotowaniu wniosków do Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Doradzamy samorządom wszystkich szczebli w zakresie możliwości zakupu świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, z zachowaniem wszelkich zasad dyscypliny finansów publicznych.


Programy polityki zdrowotnej i programy wieloletnie mogą być finansowane z samorządowych środków publicznych, jak również współfinansowane przez płatnika publicznego, tj. oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. W celu pozyskania dofinansowania z NFZ, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego powinien złożyć wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Do wniosku dołączyć należy pozytywną opinię projektu programu wydaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia. Przygotowując realizację programu polityki zdrowotnej, samorządowcy często nie wiedzą od czego zacząć, na co zwrócić szczególną uwagę i o czym nie zapomnieć, by spełniał on wymogi prawne czy też medyczne. Największe trudności sprawia samorządom poprawne przygotowanie programów polityki zdrowotnej dotyczących tematyki związanej z profilaktyką i wczesnym wykrywaniem chorób nowotworowych.

Zespół ekspertów FORMEDIS oferuje skuteczne i profesjonalne wsparcie w ewaluacji powyższych zadań. Doradzamy i wspomagamy określenie danych problemów zdrowotnych w populacji mieszkańców, definiujemy cele programów (w tym m.in. cele szczegółowe, oczekiwane efekty i mierniki ich efektywności), wskazujemy adresatów programów, sugerujemy kompleksową i profesjonalną organizację (w tym m.in. planowane interwencje, kryteria i sposób kwalifikacji uczestników, zasady udzielania świadczeń w ramach programu, bezpieczeństwo planowanych interwencji, kompetencje i warunki niezbędne do realizacji danego programu, dowody skuteczności planowanych działań, okres realizacji i inne) oraz szacujemy koszty (w tym m.in. koszty jednostkowe, planowane koszty całkowite, źródła finansowania czy partnerstwa). Oferujemy zarówno projektowanie, jak również wsparcie w realizacji programów polityki zdrowotnej, w tym opisy założeń, przygotowanie wniosków celem zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, opracowanie projektów uchwał sejmiku, rady powiatu czy miasta w sprawie realizacji tych programów, jak również doradztwo dotyczące ścisłej realizacji programów, ich ewaluacji i monitorowania (w tym ocenę zgłaszalności do programów, jakości udzielanych świadczeń jak również ocenę efektywności programów). Wspieramy ponadto potencjalnych beneficjentów zarówno w staraniach o uzyskanie finansowania pozabudżetowego projektowanych zadań i przedsięwzięć, jak również w procedurze wyboru realizatorów programów, zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeniach wykonawczych.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy