Analiza potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz konsultacje społeczne

W ramach usługi oferujemy całościową analizę potrzeb zdrowotnych mieszkańców danego województwa, powiatu czy miasta w oparciu o diagnozę społeczną i demograficzną, sytuację zdrowotną społeczeństwa, analizę dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ogólnopolskie i regionalne mapy potrzeb zdrowotnych, dane statystyczne i inne. Oferujemy ponadto prowadzenie konsultacji społecznych przedsięwzięć oraz dokumentów strategicznych w obszarze ochrony zdrowia, w tym np. kierunki rozwoju danego samorządu w zakresie ochrony zdrowia.


W związku z zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań własnych województwa, powiatu czy gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców. Realizacji tego obowiązku służy kompleksowa analiza potrzeb zdrowotnych mieszkańców wraz z opracowaniem lokalnego systemu ochrony zdrowia wraz z rekomendacjami. Przygotowanie powyższych dokumentów oraz ich akceptacja w ramach konsultacji społecznych pozwoli na lepsze zarządzanie samorządowymi środkami publicznymi w ochronie zdrowia, umożliwi wsparcie ich dystrybucji zgodnie z aktualnymi i prognozowanymi potrzebami zdrowotnymi mieszkańców (pacjentów). System ten z założenia powinien wspierać podejmowanie decyzji zarządczych na poziomie jednostki samorządu terytorialnego oraz kreowanie polityk lokalnych w oparciu o fakty.


Nasze cele

Naszym celem jest wsparcie diagnozowania realnych potrzeb zdrowotnych (liczby i rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej, które powinny być zapewnione w celu zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia danej grupy świadczeniobiorców) oraz projektowanie strategii w oparciu o nakłady inwestycyjne oraz programy polityki i polityki zdrowotnej, na podstawie faktycznego zapotrzebowania i możliwości danej jednostki samorządu terytorialnego. Skutecznie przeprowadzamy konsultacje społeczne zadań inwestycyjnych oraz dokumentów strategicznych w obszarze zdrowia publicznego.


W ramach proponowanych opracowań oferujemy między innymi:

  •  analizę stanu zdrowia społeczności lokalnej w oparciu o wskaźniki demograficzne i epidemiologiczne (analiza wskaźnikowa),
  • diagnoza i ustalenie lokalnych priorytetów oceny potrzeb zdrowotnych,
  • zdefiniowanie zasobów wewnętrznych i tendencji zewnętrznych, budujących pozycję strategiczną jednostki samorządu w zakresie ochrony zdrowia i świadczeń zdrowotnych,
  • określenie priorytetowych kierunków rozwoju danego samorządu w zakresie ochrony zdrowia (celów strategicznych) i obszarów zadań planowanych do realizacji,
  • opracowanie założeń do wdrażania i monitorowania zamierzeń strategicznych w zakresie zdrowia publicznego,
  • badania i analizy jakościowe (panele eksperckie), badania ankietowe wśród mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego,
  • założenia systemu wdrażania i monitorowania strategii w zakresie potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz konsultacje społeczne w powyższych zakresach.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy