Real Estate Solutions

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym.

Oferta / Zarządzanie szpitalem

Zarządzanie szpitalem

Polega na przejęciu odpowiedzialności za zarządzanie szpitalem na zasadach outsourcingu przez zespół wyspecjalizowanych menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu w medycynie.

Etap pierwszy polega na wykonaniu pełnej analizy zakładu opieki zdrowotnej, która pozwala na opracowanie konkretnych rozwiązań restrukturyzacyjnych.

Kluczowym elementem jest również zorientowany na zlokalizowanie obszarów problemowych audyt szpitala, który jest podstawą do opracowania programu naprawczego, strategii rozwoju oraz biznesplanu.

W drugim etapie dochodzi do wdrożenia opracowanych założeń strategicznych oraz rozwojowych. Realizacja tych czynności możliwa jest poprzez bezpośredni udział w codziennej działalności szpitala dedykowanego specjalisty ds. zarządzania w służbie zdrowia. Po ustabilizowaniu się sytuacji finansowej i operacyjnej wprowadzany jest stały nadzór oraz doradztwo dyspozycyjnego zespołu specjalistów w codziennym zarządzaniu placówką medyczną.

Outsourcingu w dziedzinie jaką jest zarządzanie szpitalem może polegać na realizacji takich procesów jak:

 • controlling wykonania programu naprawczego i strategii rozwoju - nadzór na realizacją działań zmierzających do osiągnięcia stanu docelowego wskazanego w opracowanym programie naprawczym i/lub strategii rozwoju
 • wdrażanie strategii rozwoju zgodnie z Biznesplanem –  czuwanie nad zarządzaniem rozwojem szpitala w ramach zgodnych z poczynionymi planami oraz w sposób prowadzący do realizacji założeń finansowych i operacyjnych wynikających z biznesplanu
 • kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia – doradztwo, wsparcie lub prowadzenie w imieniu szpitala rozmów z NFZ w celu pozyskania kontraktów na oferowane usługi medyczne
 • opieka prawna – kompleksowe i profesjonalne doradztwo prawne w sprawach bieżących
 • budowa struktury organizacyjnej – opracowanie przejrzystej struktury zarządzania szpitalem, która umożliwi sprawne wykorzystanie całkowitego potencjału tkwiącego zarówno w samej placówce medycznej, jak i kadrze
 • kadra medyczna i menedżerska – szczegółowa analiza, modyfikacja oraz ewentualne uzupełnianie kadry medycznej i menedżerskiej szpitala pod kątem stawianych przed nią obowiązków oraz zdolności do maksymalnego wykorzystania posiadanych wartości i środków
 • procesy rejestracyjne – pomoc przy załatwieniu wszystkich spraw formalno-prawnych związanych z podjęciem nowych sfer działalności, rozbudową placówki, czy też uruchomieniem nowych oddziałów/świadczeń medycznych
 • koncepcja architektoniczna, projekt technologiczny – opracowanie szczegółowej koncepcji rozbudowy placówki medycznej zgodnie z bieżącymi wymogami, którym muszą odpowiadać pomieszczenia, w których świadczone są usługi z zakresu ochrony zdrowia, ale także z duchem nowoczesnej technologii budowlanej przy wykorzystaniu najlepszych rozwiązań jak i praktycznych aranżacji specjalistycznych budynków medycznych
 • realizacja inwestycji – nadzór oraz kontrola na projektem rozbudowy zakładu opieki zdrowotnej dzięki ścisłej współpracy z firmami budowlanymi i architektonicznymi specjalizującymi się w budownictwie medycznym
 • sprzęt – pomoc w pozyskiwaniu sprzętu najwyższej jakości godnie służącemu pacjentom oraz sprzyjającemu komfortowej pracy kadry lekarskiej wraz z pozyskaniem finansowania na jego zakup

Przykładowe korzyści:

 • doradztwo oraz pomoc w zarządzaniu placówką medyczną
 • współorganizowanie działalności placówki medycznej od strony księgowej, administracyjnej, prawnej i operacyjnej
 • realizacja oraz nadzór nad rozwojem i rozbudową placówki
 • znalezienie kadry lekarskiej i menedżerskiej o odpowiednich kwalifikacjach oraz charakterystyce odpowiadającej aktualnym potrzebom zakładu opieki zdrowotnej
 • bieżąca analiza i kontrola zgodności założeń wynikających z biznesplanu z wynikami osiąganymi w rzeczywistości
 • wdrażanie i realizowanie przyjętej strategii rozwoju oraz programu naprawczego