Real Estate Solutions

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym.

Oferta / Komercjalizacja i prywatyzacja

Komercjalizacja - poprowadzenie procesu przekształcenia

W momencie podjęcia przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej decyzji o przekształceniu placówki w spółkę prawa handlowego wymagane jest podjęcie określonych czynności. Komercjalizacja szpitala powinna uwzględniać:

 • przygotowanie wymaganej dokumentacji, wszelkich niezbędnych materiałów, a także stworzenie harmonogramu działań

Podstawę do opracowania dokumentacji określa między innymi Rozporządzenie Ministra Skarbu z 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia (Dz.U. z 2012 r. poz. 26), Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), Kodeks Spółek Handlowych. Wśród dokumentów, których prawidłowość warunkuje przekształcenie szpitala powinny znaleźć się m.in.: kwestionariusz SPZOZ, akt przekształcenia, regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego powstałego w wyniku przekształcenia, umowa spółki, projekty uchwał organu tworzącego, wnioski rejestracyjne (KRS, NIP, REGON, Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą)

 • ustalenie wskaźnika zadłużenia

W oparciu o art. 71 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, przed sporządzeniem aktu przekształcenia należy ustalić wskaźnik zadłużenia SPZOZ. Podstawą do jego ustalenia jest sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

 • przygotowanie i złożenie wniosku o dotację 

Art. 198 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określa wydatki, na których pokrycie można ubiegać się o dotację celową z budżetu państwa. O dotację mogą występować podmioty, które przekształciły samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę prawa kapitałową na zasadach określonych w art. 69-82 ww. ustawy. Wniosek o dotację składa się do ministra właściwego do spraw zdrowia.

 • wycena majątku

Uwzględniając kodeks cywilny, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych,  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, art. 82 ustawy z dnia 25 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, określamy dla celów aportu wartość rynkową nieruchomości gruntowej, która jest zabudowana budynkami szpitalnymi i budowlami SPZOZ.

 • doradztwo biznesowe

Przez cały okres procesu przekształcenia służymy bieżącym wsparciem i rekomendacjami w zakresie celowości i kierunku podejmowanych działań. Doradztwo polega na stałym kontakcie telefonicznym oraz osobistych wizytach zespołu doradczego w siedzibie Zamawiającego.
 

Doradztwo prywatyzacyjne

Doradztwo na etapie zbywania na rzecz inwestora zewnętrznego pakietu udziałów lub akcji szpitala, który funkcjonuje jako spółka prawa handlowego obejmuje m.in.:

 • opracowanie memorandum inwestycyjnego,
 • oszacowanie wartości przedsiębiorstwa (szpitala),
 • wskazanie rekomendowanej minimalnej ceny sprzedaży,
 • doradztwo prawne, ustalenie sytuacji prawnej majątku,
 • weryfikacja i ocena ofert inwestycyjnych,
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji i procedur (forma zaproszenia do negocjacji, struktura odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, procedura zbywania, regulamin dla zespołu ds. negocjacji)
 • doradztwo w wyborze inwestora
 • negocjacje warunków sprzedaży

Naszych doradców wspierają profesjonalni rzeczoznawcy majątkowi, rewidenci oraz prawnicy.

Przykładowe korzyści:

 • przygotowanie i poprowadzenie procesu przekształcenia przez doświadczonych praktyków
 • skorzystanie z doświadczeń podmiotów dotychczas przekształconych i sprywatyzowanych
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji przekształceniowej i prywatyzacyjnej zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi
 • uzyskanie wsparcia wyspecjalizowanych menedżerów ds. ochrony zdrowia oraz prawników wyspecjalizowanych w transakcjach na rynku ochrony zdrowia na etapie negocjacji z inwestorami
 • skorzystanie z wiedzy eksperckiej przy analizie ofert i umów inwestycyjnych
 • przystąpienie do rozmów z wyselekcjonowanymi pod względem wiarygodności inwestorami
 • otrzymanie rekomendacji w zakresie najistotniejszych zapisów w umowie sprzedaży, w tym w szczególności zobowiązania nabywcy do kontynuowania prowadzenia działalności leczniczej oraz zapewnienia dostosowania pomieszczeń i urządzeń do aktualnych wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia