Real Estate Solutions

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym.

Oferta / Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

Obszerny dokument, który prezentuje rekomendację w zakresie przyszłych celów i kierunków rozwoju. Służy przygotowaniu całościowego i kompleksowego planu działania dla placówki medycznej.

Obejmuje zalecenia odnoszące się do obszarów działalności oraz zakresu pożądanych zmian w strukturze i formie funkcjonowania placówki. Strategia rozwoju określa:

 • przedmiot działalności – rekomendacja odnośnie skali, struktury oraz kierunków działalności;
 • charakterystykę i cel – wyróżnienie mocnych stron podmiotu, które stanowią jego siłę na tle rynku oraz opracowanie nowych umożliwiających osiągnięcie oczekiwanych rezultatów;
 • analizę danego rynku usług medycznych – wielkość, struktura, główne produkty, nowe możliwości realizacji świadczeń medycznych, perspektywy, kluczowe czynniki sukcesu itp.;
 • analizę konkurencji – m.in. ich struktura, pozycja na rynku, wielkość kontraktu z NFZ, mocne strony, stosowane dobre praktyki, wizerunek, oferta, polityka cenowa itp.;
 • analizę SWOT – mocne i słabe strony placówki, szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia;
 • strukturę organizacyjną i prawną – obejmuje rekomendację optymalnej formy prawnej przedsiębiorstwa oraz przeprowadzenia wymaganych procesów wpływających na prawidłowość funkcjonowania placówki w warunkach rynkowych;
 • portfolio produktów – zawiera zalecaną ofertę produktów danej placówki zarówno tych standardowych jak również takich, które wyróżnią daną placówkę na tle pozostałych podmiotów leczniczych;
 • inwestycje – określa cele i kierunki rozwoju oraz związane z nim inwestycje, które są wymagane do zrealizowania wyznaczonej strategii;
 • strategię finansowania – poczynione założenia, cele oraz kierunki rozwoju są podstawą do opracowania odpowiedniej struktury źródeł finansowania;
 • strategię budowy marki, wizerunku, działań marketingowych i PR – opracowanie odpowiedniej strategii budowy tożsamości marki. Pozwala podnieść prestiż marki oraz stworzyć jej unikatowy i wyróżniający na rynku wizerunek marki.

Przykładowe korzyści:

 • poznanie szans i zagrożeń, perspektyw rozwoju
 • analiza otoczenia dalszego,
 • ocena wizerunku marki na rynku
 • analiza konkurencji, ich pozycji na rynku, stosowanych praktyk, oferowanych produktów
 • poznanie wymaganych do przeprowadzenia czynności, które umożliwią optymalne funkcjonowanie placówki
 • analiza danej branży medycznej, perspektyw, trendów, potencjału, możliwości rozwoju
 • poznanie pozycji rynkowej placówki, jej mocnych i słabych stron
 • otrzymanie zestawienia obejmującego proponowane formy finansowania zakładanych inwestycji, kosztów związanych z planowanym rozwojem oraz wydatków wynikających z prowadzenia dotychczasowej działalności
 • przedstawienie propozycji optymalnych źródeł finansowania dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności
 • przedstawienie koncepcji tożsamości marki w oparciu o poczynione analizy wraz rekomendacjami w zakresie proponowanych ulepszeń oraz elementów, które należy podtrzymywać
 • opracowanie planów strategii i celów długookresowych w zakresie budowania wartości placówki medycznej
 • zwrócenie uwagi na podstawowe błędy organizacyjne oraz określenie sposobów ich wyeliminowania
 • otrzymanie propozycji portfolio (oferty) produktów
 • przygotowanie projekcji zysków ze sprzedaży przedsiębiorstwa w okresie kilku najbliższych lat